Wat is een vrijeschool?

Algemeen bijzonder en 'vrij'

De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting. Kinderen uit alle gezindten kunnen zich bij ons thuisvoelen. Onze school wil een plek zijn waar de kinderen hun eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen zodat zij later zelf kunnen bouwen aan de samenleving. Kind mogen zijn, om mens te worden, daar geloven wij in. 'Vrij' betekent in die zin, dat het doel van het onderwijs is dat het kind een eigen individualiteit kan ontwikkelen. Daarnaast betekent 'vrij' dat wij ons onderwijs op onze eigen manier inrichten. Dit komt tot uiting in ons leerplan. Daarnaast hebben wij ook de kerndoelen die zijn vastgesteld door het ministerie van onderwijs in ons leerplan meegenomen.


Antroposofie als inspiratie
Het pedagogisch denken en handelen in de Vrijeschool vindt zijn uitgangspunt en inspiratie in de antroposofie. De eerste Vrijeschool werd op grond van aanwijzingen van de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner, gesticht in 1919 te Stuttgart. Inmiddels is de Vrijeschoolbeweging uitgegroeid tot een internationale schoolbeweging met honderden scholen. Hoe belangrijk de antroposofie als inspiratiebron en leidraad ook is, de leerlingen worden niet geconfronteerd met de antroposofie als leerstof. Over wat de antroposofie inhoudt is vanzelfsprekend veel te zeggen. In de literatuurlijst achterin de schoolgids vindt u een selectie van boeken en andere publicaties voor als u hier meer over wilt lezen.


De onderwijspraktijk
'Dit kind is tot jou uit de geestelijke wereld gekomen. Jij mag zijn raadselen helpen oplossen, van dag tot dag, van uur tot uur.'
Iedere ochtend zeggen de leerkrachten dit met elkaar voor ze de dag beginnen. Het geeft de diepste intentie van ons onderwijs weer: het kind is hier met een bepaalde opdracht en wij als school willen het kind helpen daarachter te komen. Zoveel mogelijk proberen we daarom kinderen hun eigen ontwikkelingsgang te laten gaan.

De leerstof is daarbij een ontwikkelingsmiddel en geen doel op zich. Naast vakken die het denken aanspreken geven we vakken die het sociale en het kunstzinnige in het kind ontwikkelen.
Er zijn kennisvakken zoals rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Daarnaast zijn er kunstzinnige vakken zoals schilderen, tekenen, muziek, boetseren en toneel.
Verder zijn er ambachtelijke vakken en bewegingsvakken zoals handvaardigheid, handenarbeid, handwerken, schooltuintjes, gymnastiek, zwemmen en euritmie.

Op deze manier leert het kind zowel met zijn hoofd als met zijn hart als met zijn handen. Het kind ontwikkelt zijn gevoelsleven en het verovert de vaardigheden om zaken daadwerkelijk tot stand te brengen. De sociale ontwikkeling speelt door alle vakken en activiteiten heen.


Het kind en zijn ontwikkelingsfasen
De vrijeschoolpedagogiek onderscheidt in de kinderlijke ontwikkeling een aantal periodes waarin het kind anders in de wereld staat en op een andere manier leert. Elders op deze website geven wij in het kort een beeld van deze ontwikkeling (zie leerplan >>>). Daarbij moet worden opgemerkt dat wij op onze school spreken van klassen en niet van groepen. Klas 1 is dus te vergelijken met groep 3 van het regulier basisonderwijs. Ook de kleuterklas wordt nog als zodanig benoemd en benaderd.


Identiteit
De Vereniging van Vrijescholen heeft op haar website een mooi document staan dat we hieronder voor u hebben geplaatst. Het maakt duidelijk waar de vrijeschool voor staat.
Alle vrijescholen in Nederland onderschrijven dit identiteitsdocument.


Website over Vrijeschoolonderwijs
Voor ouders en belangstellenden die meer willen weten over de vrijeschool is er een interessante website.
Het is een bundeling van bestaande en nieuwe informatie. U vindt op de site onder meer films over 'hoofd, hart en handen' en hoe het gaat op de vrijeschool in de praktijk.

Klik hier:
https://www.vrijescholen.nl/